Privacyverklaring

Privacyverklaring B en P experts in ICT en kantoor

 

Privacyreglement B en P

Dit is het privacyreglement van B en P gevestigd aan de Sportlaan 1 te Breskens en van de website www.bponline.nl. U  geeft als gebruiker van de website inzicht in de gegevens die B en P in dit kader verwerkt, de doeleinden waarvoor we ze verwerken en de wijze waarop ze verwerkt worden.

B en P respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Cookies

Teneinde gebruikers van de website in staat te stellen gebruik te kunnen maken van de volledige functionaliteit van de website, plaatst B en P kleine hoeveelheden informatie (cookies) op de door haar gebruikers gebruikte randapparatuur (zoals een laptop, tablet, telefoon), dan wel leest B en P informatie af zoals deze zich bevindt in de browserinstellingen op de randapparatuur van haar gebruikers.

 

B en P maakt enkel gebruik van functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening dan wel het tonen van de gevraagde website en de bijbehorende functionaliteit. Voorbeelden van dergelijke cookies zijn cookies die bijhouden welke artikelen er in het winkelwagentje zitten en die een login onthouden. Deze cookies worden niet langer bewaard dan de betreffende browsersessie.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden met behulp van de Help-functie van uw browser.

 

Communicatie en nieuwsbrieven

Wanneer u als bezoeker van onze website een e-mail of andere berichten naar B en P verzendt, zullen we dergelijke berichten gebruiken en bewaren om en zolang nodig om uw vragen te verwerken/uw verzoeken te beantwoorden (gebruikerscommunicatie).

 

Delen met derden

B en P deelt in de volgende gevallen persoonsgegevens met derden:

  • Als we dergelijke gegevens aan onze (sub)verwerkers verstrekken teneinde de aan hen opgedragen (deel van de) dienstverlening uit te voeren. Deze derden mogen de gegevens alleen verwerken in de (sub)opdracht van ons en we vereisen dat deze partijen ermee instemmen dergelijke gegevens te verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met dit privacyreglement en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging;
  • Als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat het toegankelijk maken, verwerken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen, (b) fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen en van oordeel zijn daartoe een gerechtvaardigd belang te hebben, (c) de rechten, eigendom of veiligheid van B en P, zijn gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist, of (d) als we daartoe uitdrukkelijke toestemming van u hebben verkregen (‘informed consent’).

 

Beveiliging

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

B en P treft gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Hieronder vallen interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren.

Als u bij B en P een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een secure server. B en P beperkt de toegang tot persoonsgegevens tot die werknemers, contractanten en agenten van B en P die deze gegevens nodig hebben om onze diensten te beheren, te ontwikkelen of te verbeteren. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

B en P verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en in overstemming met dit privacyreglement. We blijven ons privacyreglement met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens controleren om er zeker van te zijn dat we alleen die persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerkend die zijn vereist om onze diensten te leveren of te verbeteren of die anderszins volgens dit beleid zijn toegestaan.

 

Vragen en klachtbehandeling

Mocht u vragen of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door B en P, dan kunt u dit kosteloos en eenvoudig kenbaar maken aan B en P, op de volgende manieren:

  • Via email: contact@benp.biz 
  • Via telefoon: 0117-385385 (tijdens kantooruren)
  • Post: Haven Westzijde 21, 4511AR Breskens

 

Inzage, Correctie en verwijdering persoonlijke gegevens en verzet

B en P spant zich te goeder trouw in om de gebruikers van haar website en andere betrokkenen te voorzien van toegang tot diens persoonsgegevens of anderszins inzage te verlenen in dienst persoonsgegevens, om deze gegevens te corrigeren als deze niet correct zijn, of om dergelijke gegevens op verzoek te verwijderen, op te vragen of de verwerking te beperken of zich tegen de verwerking te verzetten, een ander conform de wettelijke rechten van die betrokkene(n).

B en P zal de verzoeker vragen om zichzelf te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt. B en P weigert mogelijk dergelijke verzoeken te verwerken die op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn, buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of die praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn. B en P deelt haar beslissing binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de betrokkene mede. Deze termijn kan verlengd worden indien het verzoek complex is of vele verzoeken tegelijk binnenkomen.

Een weigering of verlenging is met redenen omkleed. Als u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. B en P voert deze service zo spoedig mogelijk uit en – voor zover zij als verantwoordelijke is aan te merken - op haar kosten, behalve als het uitvoeren van deze service buitensporige inspanningen vergt, in welk geval zij de conform de alsdan geldende wet- en regelgeving toegestane vergoeding kan vragen aan de betreffende betrokkene. In de gevallen dat B en P als verwerker in de zin van de toepasselijke wetgeving ter bescherming persoonsgegevens is aan te merken, is B en P gerechtigd een vergoeding voor de kosten van het bovenstaande in rekening te brengen.

 

Bewaartermijn

B en P bewaart persoonsgegevens als identificeerbaar gegeven zolang het nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn zoals beschreven in deze privacy policy. Geanonimiseerd kunnen de gegevens eventueel langer bewaard worden door B en P.

 

Nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen Privacy policy

Dit reglement kan van tijd tot tijd worden aangepast, om bijvoorbeeld in lijn te brengen met de alsdan geldende wet- en regelgeving. Indien deze privacy policy wordt aangepast, zal dit tijdig worden aangekondigd op de Website.

 

 

 

Cookies gebruikt door B en P:

Naam

Soort

Techniek

Beschrijving doel

Bewaartermijn

ShoppingCart

Functioneel

Cookie

Inhoud van de winkelwagen als de klant niet is ingelogd.

14 dagen

LastProducts

Functioneel

Cookie

Laatst bekeken producten.

1 jaar

ProductListType

Functioneel

Cookie

Type weergave van producten, meerdere op een rij of 1.

1 dag

cCode

Functioneel

Cookie

De taalkeuze van de klant waarmee hij/zij de website bezoekt.

1 dag

Credentials coockies

Functioneel

Cookie

Dit is een cookie die automatisch word aangemaakt door .Net waarin de public key wordt opgeslagen om de klant ingelogd te houden. We bewaren geen gebruikersnamen of wachtwoorden of andere klantgegevens in dit cookie.

7 dagen